Zahteva za prenos naročniške številke v omrežje drugega mobilnega operaterja

Naročniška MSISDN (telefonska številka):

Podatki o naročniku:

Podatki o operaterju dajalcu številke (donor):

V primeru, da je naročnik fizična oseba:

V primeru, da je naročnik pravna oseba:

Zahtevek za prekinitev naročniškega razmerja pri operaterju dajalcu številke (donor):

Izjava:

  • S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji uporabe storitev pri operaterju donorju in da prevzemam vse pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz Splošnih pogojev.
  • S podpisom potrjujem, da so vsi podatki točni.
  • Operater recipient s to izjavo prejema zgoraj navedeno mobilno telefonsko številko v svoje omrežje.

Priloge:

Fizične osebe: osebni dokument (na vpogled), račun operaterja dajalca številke, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev

Pravne osebe: kopija izpisa iz sodnega registra, ki ni starejša od 3 mesecev, ali tiskan izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, osebni dokument (na vpogled) zastopnika oz. pooblaščenca, morebitno pooblastilo osebe za zastopanje pooblaščenca, račun operaterja dajalca številke, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev

Samostojni podjetnik: kopija priglasitvenega lista ali tiskan izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, osebni dokument (na vpogled), račun operaterja dajalca številke, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev

Izbran paket:

Izbrana SIM-kartica: multi SIM

Kontaktni podatki in naslov za dostavo:

Naslov za dostavo izpolnite v primeru, če se razlikuje od podatkov o naročniku

Izpolni operater recipient:

GO 3.2/312.2 (23. 5. 2018)